รายการย้อนหลัง

วันพฤหัสบดี ที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๓

เวลาออกอากาศ
รายการ
๑๐.๐๐ - ๑๐.๐๕
การประกวดการอ่านพระราชนิพนธ์เรื่อง ทองแดง เด็กหญิงลักษมี สิมณี
๑๐.๐๖ - ๑๐.๐๙
การประกวดการอ่านภาษาไทยด้วยภาษาไทยเด็กหญิงนริศราห์ เพชรล้ำ
๑๐.๑๐ - ๑๐.๓๓
บทเสภาสามัคคีเสวก ตอน ที่มา ผู้แต่ง ฉันทลักษณ์
๑๐.๓๔ - ๑๐.๕๒
การประกวดเล่าตำนานหรือนิทานพื้นบ้าน ด้วยภาษาไทยถิ่น - ภาคเหนือ ; เด็กหญิงพิมพ์พจี ปงลังศรี - ภาคอีสาน ; เด็กหญิงธวัลรัตน์ กุลวงษ์ - ภาคใต้ ; เด็กหญิงปาริสา คงทองอ่อน
๑๐.๕๓ - ๑๑.๐๖
การพูดเชิงสร้างสรรค์ ภาษาไทยถิ่นใต้ อัตลักษณ์และความหลากหลายทางวัฒนธรรม ครั้งที่ ๒ - นางสาวอรรณา คุ้มมิตร - นายภควัต มีรุ่งเรือง - นางสาวอริสา หมานหมอควาย
๑๑.๐๗ - ๑๑.๑๙
รายการเจาะลึกภาษาไทยถิ่น
๑๑.๒๐ - ๑๑.๓๙
การประกวดเล่าเรื่องเกี่ยวกับวัฒนธรรมท้องถิ่นด้านอาหาร หัวข้อ "ของกินถิ่นบ้านฉัน" - ภาคเหนือ ; เด็กหญิงจิตรานุช พรมปัน - ภาคกลาง ; เด็กชายณัฐพล เพิ่มพูล - ภาคอีสาน ; เด็กชายรุ่งอรุณ งอกคำ - ภาคใต้ ; เด็กชายธีรพัฒน์ อินทร์ฤดี
๑๑.๔๐ - ๑๒.๕๒
รายการอยู่นิ่งไม่ได้เเล้ว ตอน ไปสู่จักรวาล
๑๒.๕๓ - ๑๓.๑๓
การประกวดเล่าเรื่องความภาคภูมิใจในท้องถิ่นด้วยภาษาถิ่น - ผู้เข้าประกวดภาคเหนือ - ผู้เข้าประกวดภาคอีสาน - ผู้เข้าประกวดภาคใต้
๑๓.๑๔ - ๑๔.๓๕
รายการอยู่นิ่งไม่ได้เเล้ว ภาค 2 ตอน เพราะโต้วาที สร้าง “นักคิด” มากกว่า “คนพูดเก่ง”
๑๔.๓๖ - ๑๔.๔๑
การประกวดการอ่านพระราชนิพนธ์เรื่อง ทองแดง เด็กหญิงลักษมี สิมณี
๑๔.๔๒ - ๑๔.๔๕
การประกวดการอ่านภาษาไทยด้วยภาษาไทยมาตรฐานเด็กหญิงนริศราห์ เพชรล้ำ
๑๔.๔๖ - ๑๕.๐๙
บทเสภาสามัคคีเสวก ตอน ที่มา ผู้แต่ง ฉันทลักษณ์
๑๕.๑๐ - ๑๕.๒๘
การประกวดเล่าตำนานหรือนิทานพื้นบ้าน ด้วยภาษาไทยถิ่น - ภาคเหนือ ; เด็กหญิงพิมพ์พจี ปงลังศรี - ภาคอีสาน ; เด็กหญิงธวัลรัตน์ กุลวงษ์ - ภาคใต้ ; เด็กหญิงปาริสา คงทองอ่อน
๑๕.๒๙ - ๑๕.๔๒
การพูดเชิงสร้างสรรค์ ภาษาไทยถิ่นใต้ อัตลักษณ์และความหลากหลายทางวัฒนธรรม ครั้งที่ ๒ - นางสาวอรรณา คุ้มมิตร - นายภควัต มีรุ่งเรือง - นางสาวอริสา หมานหมอควาย
๑๕.๔๓ - ๑๕.๕๕
รายการเจาะลึกภาษาไทยถิ่น
๑๕.๕๖ - ๑๖.๑๕
การประกวดเล่าเรื่องเกี่ยวกับวัฒนธรรมท้องถิ่นด้านอาหาร หัวข้อ การประกวดเล่าเรื่องเกี่ยวกับวัฒนธรรมท้องถิ่นด้านอาหาร หัวข้อ "ของกินถิ่นบ้านฉัน" - ภาคเหนือ ; เด็กหญิงจิตรานุช พรมปัน - ภาคกลาง ; เด็กชายณัฐพล เพิ่มพูล - ภาคอีสาน ; เด็กชายรุ่งอรุณ งอกคำ - ภาคใต้ ; เด็กชายธีรพัฒน์ อินทร์ฤดี
๑๖.๑๖ - ๑๗.๒๘
รายการอยู่นิ่งไม่ได้เเล้ว ตอน ไปสู่จักรวาล
๑๗.๒๙ - ๑๗.๔๒
การพูดเชิงสร้างสรรค์ ภาษาไทยถิ่นใต้ อัตลักษณ์และความหลากหลายทางวัฒนธรรม ครั้งที่ ๒ - นางสาวอรรณา คุ้มมิตร - นายภควัต มีรุ่งเรือง - นางสาวอริสา หมานหมอควาย
๑๗.๔๓ - ๑๘.๐๒
การประกวดเล่าเรื่องเกี่ยวกับวัฒนธรรมท้องถิ่นด้านอาหาร หัวข้อ "ของกินถิ่นบ้านฉัน" - ภาคเหนือ ; เด็กหญิงจิตรานุช พรมปัน - ภาคกลาง ; เด็กชายณัฐพล เพิ่มพูล - ภาคอีสาน ; เด็กชายรุ่งอรุณ งอกคำ - ภาคใต้ ; เด็กชายธีรพัฒน์ อินทร์ฤดี

วันพุธ ที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๓

เวลาออกอากาศ
รายการ
๑๐.๐๐ - ๑๐.๐๔
การประกวดการอ่านพระราชนิพนธ์เรื่อง ทองแดง เด็กหญิงนภัสสร บุญทา
๑๐.๐๕ - ๑๐.๐๙
การประกวดการอ่านภาษาไทยด้วยภาษาไทยมาตรฐาน นางสาวกีรนันท์ ทองจัด
๑๐.๑๐ - ๑๐.๒๘
บทเสภาสามัคคีเสวก ตอน ถอดคำประพันธ์
๑๐.๒๙ - ๑๑.๔๒
การประกวดเล่าตำนานหรือนิทานพื้นบ้าน ด้วยภาษาไทยถิ่น ภาคใต้
๑๑.๔๓ - ๑๑.๕๕
การพูดเชิงสร้างสรรค์ ภาษาไทยถิ่นใต้ อัตลักษณ์และความหลากหลายทางวัฒนธรรม ครั้งที่ ๒ - นางสาววรรณธิดา สามสี - นายเจษฎา เอียดชะตา - นางสาวดาริสา เส็นคง
๑๑.๕๖ - ๑๒.๐๘
รายการเจาะลึกภาษาไทยถิ่น
๑๒.๐๙ - ๑๒.๒๗
การประกวดเล่าเรื่องเกี่ยวกับวัฒนธรรมท้องถิ่นด้านอาหาร หัวข้อ "ของกินถิ่นบ้านฉัน" - ภาคเหนือ ; เด็กชายภาณุวิชญ์ อินโต - ภาคกลาง ; เด็กหญิงนริศา เอนกทรัพย์ - ภาคอีสาน ; เด็กหญิงพิมพ์วิมล วังคีรี - ภาคใต้ ; เด็กชายตรีวิทย์ พุทธละออง
๑๒.๒๘ - ๑๒.๒๙
การประกวดคลิปสั้น ภาษาไทยแห่งชาติ ๒๕๖๓ ชีวิตวิถีใหม่ ภาษาไทยในสื่อออนไลน์
๑๒.๓๐ - ๑๓.๔๓
รายการอยู่นิ่งไม่ได้เเล้วภาค ๒ ตอน เรียนในห้องเรียนยังไงก็ดีกว่าเรียนออนไลน์
๑๓.๔๔ - ๑๔.๐๕
การประกวดเล่าเรื่องความภาคภูมิใจในท้องถิ่นด้วยภาษาถิ่น - ผู้เข้าประกวดภาคเหนือ - ผู้เข้าประกวดภาคอีสาน - ผู้เข้าประกวดภาคใต้ - ผู้เข้าประกวดภาคกลาง
๑๔.๐๖ - ๑๕.๒๒
รายการอยู่นิ่งไม่ได้แล้ว ตอน พี่จะเล่าให้น้องฟัง
๑๕.๒๓ - ๑๕.๒๗
การประกวดการอ่านพระราชนิพนธ์เรื่อง ทองแดง เด็กหญิงนภัสสร บุญทา
๑๕.๒๘ - ๑๕.๓๒
การประกวดการอ่านภาษาไทยด้วยภาษาไทยมาตรฐาน นางสาวกีรนันท์ ทองจัด
๑๕.๓๓ - ๑๕.๕๑
บทเสภาสามัคคีเสวก ตอน ถอดคำประพันธ์
๑๕.๕๒ - ๑๗.๐๕
การประกวดเล่าตำนานหรือนิทานพื้นบ้าน ด้วยภาษาไทยถิ่น ภาคใต้
๑๗.๐๖ - ๑๗.๑๘
การพูดเชิงสร้างสรรค์ ภาษาไทยถิ่นใต้ อัตลักษณ์และความหลากหลายทางวัฒนธรรม ครั้งที่ ๒ - นางสาววรรณธิดา สามสี - นายเจษฎา เอียดชะตา - นางสาวดาริสา เส็นคง
๑๗.๑๙ - ๑๗.๓๑
รายการเจาะลึกภาษาไทยถิ่น
๑๗.๓๒ - ๑๗.๕๐
การประกวดเล่าเรื่องเกี่ยวกับวัฒนธรรมท้องถิ่นด้านอาหาร หัวข้อ "ของกินถิ่นบ้านฉัน" - ภาคเหนือ ; เด็กชายภาณุวิชญ์ อินโต - ภาคกลาง ; เด็กหญิงนริศา เอนกทรัพย์ - ภาคอีสาน ; เด็กหญิงพิมพ์วิมล วังคีรี - ภาคใต้ ; เด็กชายตรีวิทย์ พุทธละออง
๑๗.๕๑ - ๑๗.๕๒
การประกวดคลิปสั้น ภาษาไทยแห่งชาติ ๒๕๖๓ ชีวิตวิถีใหม่ ภาษาไทยในสื่อออนไลน์
๑๗.๕๓ - ๑๙.๐๖
รายการอยู่นิ่งไม่ได้เเล้วภาค ๒ ตอน เรียนในห้องเรียนยังไงก็ดีกว่าเรียนออนไลน์
๑๙.๐๗ - ๑๙.๒๘
การประกวดเล่าเรื่องความภาคภูมิใจในท้องถิ่นด้วยภาษาถิ่น - ผู้เข้าประกวดภาคเหนือ - ผู้เข้าประกวดภาคอีสาน - ผู้เข้าประกวดภาคใต้ - ผู้เข้าประกวดภาคกลาง
๑๙.๒๙ - ๒๐.๔๕
รายการอยู่นิ่งไม่ได้แล้ว ตอน พี่จะเล่าให้น้องฟัง

วันอังคาร ที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๓

เวลาออกอากาศ
รายการ
๑๐.๐๐ - ๑๐.๐๓
การประกวดการอ่านพระราชนิพนธ์เรื่อง ทองแดง เด็กหญิงเข็มอัปสร หู
๑๐.๐๔ - ๑๐.๐๘
การประกวดการอ่านภาษาไทยด้วยภาษาไทยมาตรฐาน เด็กหญิงนัชธิชา บวรรัตนศิลป์
๑๐.๐๕ - ๑๒.๐๑
การประกวดเล่าตำนานหรือนิทานพื้นบ้านด้วยภาษาไทยถิ่น ภาคเหนือ
๑๐.๐๙ - ๑๐.๓๓
บทเสภาสามัคคีเสวก ตอน ถอดคำประพันธ์ วิเคราะห์ สรุป
๑๐.๓๔ - ๑๐.๔๙
การพูดเชิงสร้างสรรค์ ภาษาไทยถิ่นใต้ อัตลักษณ์และความหลากหลายทางวัฒนธรรม ครั้งที่ ๒ - นายอภิชัย จันทร์เกษ - นายอิสมัต ดาวเรือง - นางสาววาสนา ชิงไชย
๑๐.๕๐ - ๑๒.๐๑
การประกวดเล่าตำนานหรือนิทานพื้นบ้านด้วยภาษาไทยถิ่น ภาคเหนือ
๑๒.๐๒ - ๑๒.๑๔
รายการเจาะลึกภาษาไทยถิ่น
๑๒.๑๕ - ๑๒.๓๔
การประกวดเล่าเรื่องเกี่ยวกับวัฒนธรรมท้องถิ่นด้านอาหาร หัวข้อ "ของกินถิ่นบ้านฉัน" - ภาคเหนือ ; เด็กหญิงจินตนา ต๋าฝั้น - ภาคกลาง ; เด็กหญิงวิลาสินี มุ่งตุ้มกลาง - ภาคอีสาน ; เด็กหญิงทิพย์วรา เปรมทอง - ภาคใต้ ; เด็กชายกรกฏ บุญรัศมี
๑๒.๓๕ - ๑๒.๓๖
การประกวดคลิปสั้น ภาษาไทยแห่งชาติ ๒๕๖๓ ชีวิตวิถีใหม่ ภาษาไทยในสื่อออนไลน์
๑๒.๓๗ - ๑๓.๕๑
รายการอยู่นิ่งไม่ได้เเล้วภาค ๒ ตอน เรียนในห้องเรียนยังไงก็ดีกว่าเรียนออนไลน์
๑๓.๕๒ - ๑๔.๑๔
การประกวดเล่าเรื่องความภาคภูมิใจในท้องถิ่นด้วยภาษาถิ่น - ผู้เข้าประกวดภาคเหนือ - ผู้เข้าประกวดภาคกลาง - ผู้เข้าประกวดภาคอีสาน - ผู้เข้าประกวดภาคใต้
๑๔.๑๕ - ๑๕.๒๔
รายการอยู่นิ่งไม่ได้แล้ว ตอน เรื่องจิตไม่ใช่เรื่องแปลก
๑๕.๒๕ - ๑๕.๒๘
การประกวดการอ่านพระราชนิพนธ์เรื่อง ทองแดง เด็กหญิงเข็มอัปสร หู
๑๕.๒๙ - ๑๕.๓๓
การประกวดการอ่านภาษาไทยด้วยภาษาไทยมาตรฐาน เด็กหญิงนัชธิชา บวรรัตนศิลป์
๑๕.๓๔ - ๑๕.๕๘
บทเสภาสามัคคีเสวก ตอน ถอดคำประพันธ์ วิเคราะห์ สรุป
๑๕.๕๙ - ๑๖.๑๔
การพูดเชิงสร้างสรรค์ ภาษาไทยถิ่นใต้ อัตลักษณ์และความหลากหลายทางวัฒนธรรม ครั้งที่ ๒ - นายอภิชัย จันทร์เกษ - นายอิสมัต ดาวเรือง - นางสาววาสนา ชิงไชย
๑๖.๑๕ - ๑๗.๒๖
การประกวดเล่าตำนานหรือนิทานพื้นบ้านด้วยภาษาไทยถิ่น ภาคเหนือ
๑๗.๒๗ - ๑๗.๓๙
รายการเจาะลึกภาษาไทยถิ่น
๑๗.๔๐ - ๑๗.๕๙
การประกวดเล่าเรื่องเกี่ยวกับวัฒนธรรมท้องถิ่นด้านอาหาร หัวข้อ "ของกินถิ่นบ้านฉัน" - ภาคเหนือ ; เด็กหญิงจินตนา ต๋าฝั้น - ภาคกลาง ; เด็กหญิงวิลาสินี มุ่งตุ้มกลาง - ภาคอีสาน ; เด็กหญิงทิพย์วรา เปรมทอง - ภาคใต้ ; เด็กชายกรกฏ บุญรัศมี
๑๘.๐๐ - ๑๘.๐๑
การประกวดคลิปสั้น ภาษาไทยแห่งชาติ ๒๕๖๓ ชีวิตวิถีใหม่ ภาษาไทยในสื่อออนไลน์
๑๘.๐๒ - ๑๙.๑๖
รายการอยู่นิ่งไม่ได้เเล้วภาค ๒ ตอน เรียนในห้องเรียนยังไงก็ดีกว่าเรียนออนไลน์
๑๙.๑๗ - ๑๙.๓๙
การประกวดเล่าเรื่องความภาคภูมิใจในท้องถิ่นด้วยภาษาถิ่น - ผู้เข้าประกวดภาคเหนือ - ผู้เข้าประกวดภาคกลาง - ผู้เข้าประกวดภาคอีสาน - ผู้เข้าประกวดภาคใต้
๑๙.๔๐ - ๑๙.๕๒
รายการเจาะลึกภาษาไทยถิ่น
๑๙.๕๓ - ๒๑.๐๒
รายการอยู่นิ่งไม่ได้แล้ว ตอน เรื่องจิตไม่ใช่เรื่องแปลก