รายการย้อนหลัง

วันอาทิตย์ที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๓

เวลาออกอากาศ
รายการ
๑๐.๐๐ - ๑๐.๒๔
บทเสภาสามัคคีเสวกตอน ถอดคำประพันธ์ วิเคราะห์สรุป
๑๐.๒๕ - ๑๐.๔๖
การประกวดเล่าเรื่องความภาคภูมิใจในท้องถิ่น ด้วยภาษาถิ่น - ผู้เข้าประกวดภาคเหนือ - ผู้เข้าประกวดภาคกลาง - ผู้เข้าประกวดภาคอีสาน - ผู้เข้าประกวดภาคใต
๑๐.๔๗ - ๑๒.๐๐
การประกวดเล่าตำนานหรือนิทานพื้นบ้านด้วย ภาษาไทยถิ่น กลุ่ม ๓ ภาคใต้๒๕๖๑
๑๒.๐๑ - ๑๓.๑๗
รายการอยู่นิ่งไม่ได้แล้วตอน พี่จะเล่าให้น้องฟัง
๑๓.๑๘ - ๑๔.๒๔
ศิลาจารึกตอน ศัพท์อ่าน เขียน
๑๔.๒๕ - ๑๔.๔๗
โคลงภาพพระราชพงศาวดารตอน ประวัติผู้ แต่ง คำประพันธ์
๑๔.๔๘ - ๑๕.๑๒
บทเสภาสามัคคีเสวกตอน ถอดคำประพันธ์ วิเคราะห์สรุป
๑๕.๑๓ - ๑๕.๓๔
การประกวดเล่าเรื่องความภาคภูมิใจในท้องถิ่น ด้วยภาษาถิ่น - ผู้เข้าประกวดภาคเหนือ - ผู้เข้าประกวดภาคกลาง - ผู้เข้าประกวดภาคอีสาน - ผู้เข้าประกวดภาคใต้
๑๕.๓๕ - ๑๖.๔๘
การประกวดเล่าตำนานหรือนิทานพื้นบ้านด้วย ภาษาไทยถิ่น กลุ่ม ๓ ภาคใต้๒๕๖๑
๑๖.๔๙ - ๑๘.๐๕
รายการอยู่นิ่งไม่ได้แล้วตอน พี่จะเล่าให้น้องฟัง
๑๘.๐๖ - ๑๙.๑๒
ศิลาจารึกตอน ศัพท์อ่าน เขียน
๑๙.๑๓ - ๑๙.๓๕
โคลงภาพพระราชพงศาวดารตอน ประวัติผู้ แต่ง คำประพันธ์

วันเสาร์ที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๓

เวลาออกอากาศ
รายการ
๑๐.๐๐ - ๑๑.๑๓
การประกวดเล่าตำนานหรือนิทานพื้นบ้าน ด้วยภาษาไทยถิ่น กลุ่ม ๒ ภาคอีสาน ๒๕๖๑
๑๑.๑๔ - ๑๑.๒๖
การพูดเชิงสร้างสรรค์ภาษาไทยถิ่นใต้ อัตลักษณ์และความหลากหลายทางวัฒนธรรม ครั้งที่ ๒ - นางสาววรรณธิดา สามสี - นายเจษฎา เอียดชะตา - นางสาวดาริสา เส็นคง
๑๑.๒๗ - ๑๒.๔๐
รายการอยู่นิ่งไม่ได้เเล้วภาค ๒ ตอน Real sport ได้ออกกำลังกายจริงดียิ่งกว่ากีฬา E-sport
๑๒.๔๑ - ๑๔.๐๖
รายการอยู่นิ่งไม่ได้เเล้วภาค ๒. ตอน หนังสือที่ว่าเเน่ ยังเเพ้ข้อมูลในอินเทอร์เน็ต
๑๔.๐๗ - ๑๕.๑๘
การประกวดเล่าตำนานหรือนิทานพื้นบ้านด้วย ภาษาไทยถิ่น กลุ่ม ๑ ภาคเหนือ ๒๕๖๑
๑๕.๑๙ - ๑๖.๓๒
การประกวดเล่าตำนานหรือนิทานพื้นบ้าน ด้วยภาษาไทยถิ่น กลุ่ม ๒ ภาคอีสาน ๒๕๖๑
๑๖.๓๓ - ๑๖.๔๕
การพูดเชิงสร้างสรรค์ภาษาไทยถิ่นใต้ อัตลักษณ์และความหลากหลายทางวัฒนธรรม ครั้งที่ ๒ - นางสาววรรณธิดา สามสี - นายเจษฎา เอียดชะตา - นางสาวดาริสา เส็นคง
๑๖.๔๖ - ๑๗.๕๙
รายการอยู่นิ่งไม่ได้เเล้วภาค ๒ ตอน Real sport ได้ออกกำลังกายจริงดียิ่งกว่ากีฬา E-sport
๑๘.๐๐ - ๑๙.๒๕
รายการอยู่นิ่งไม่ได้เเล้วภาค ๒. ตอน หนังสือที่ว่าเเน่ ยังเเพ้ข้อมูลในอินเทอร์เน็ต
๑๙.๒๖ - ๒๐.๓๗
การประกวดเล่าตำนานหรือนิทานพื้นบ้านด้วย ภาษาไทยถิ่น กลุ่ม ๑ ภาคเหนือ ๒๕๖๑

วันศุกร์ที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๓

เวลาออกอากาศ
รายการ
๑๐.๐๐ - ๑๐.๑๓
รายการเจาะลึกภาษาไทยถิ่น
๑๐.๑๓ - ๑๐.๑๘
การประกวดการอ่านภาษาไทยด้วยภาษาไทยมาตรฐาน เด็กหญิงสุขศิริ บัวเหล็ก
๑๐.๑๘ - ๑๑.๓๒
การประกวดเล่าตำนานหรือนิทานพื้นบ้านด้วยภาษาไทยถิ่น กลุ่ม ๓ ภาคใต้ ๒๕๖๑
๑๑.๓๒ - ๑๑.๔๙
การพูดเชิงสร้างสรรค์ ภาษาไทยถิ่นใต้ อัตลักษณ์และความหลากหลายทางวัฒนธรรม ครั้งที่ ๒ - นางสาวนิศาชล พรหมช่วย - นายนฤสรณ์ ศรีวงศ์ - นางสาวอรอำภา แสงแก้ว - นายชน​กันต์​ นา​คง
๑๑.๔๙ - ๑๒.๕๖
ศิลาจารึกตอน ศัพท์ อ่าน เขียน
๑๒.๕๖ - ๑๓.๑๘
การประกวดเล่าเรื่องความภาคภูมิใจในท้องถิ่นด้วยภาษาถิ่น - ผู้เข้าประกวดภาคเหนือ - ผู้เข้าประกวดภาคกลาง - ผู้เข้าประกวดภาคอีสาน - ผู้เข้าประกวดภาคใต้
๑๓.๑๙ - ๑๕.๑๗
รายการสด หัวข้อ “ภาษาในวรรณกรรม”
๑๕.๑๗ - ๑๖.๓๓
รายการอยู่นิ่งไม่ได้แล้วตอน พี่จะเล่าให้น้องฟัง
๑๖.๓๔ - ๑๖.๓๗
การประกวดการอ่านพระราชนิพนธ์เรื่อง ทองแดง - เด็กหญิงพัชราลักษณ์ พงษ์ฤกษ์
๑๖.๓๘ - ๑๗.๕๑
รายการอยู่นิ่งไม่ได้เเล้วภาค ๒ ตอน เยาวชนคนรุ่นใหม่ ควรใส่ใจการศึกษามากกว่าการเมือง
๑๗.๕๑ - ๑๘.๐๓
รายการเจาะลึกภาษาไทยถิ่น
๑๘.๐๔ - ๑๘.๐๘
การประกวดการอ่านภาษาไทยด้วยภาษาไทยมาตรฐาน เด็กหญิงสุขศิริ บัวเหล็ก
๑๘.๐๙ - ๑๙.๒๒
การประกวดเล่าตำนานหรือนิทานพื้นบ้านด้วยภาษาไทยถิ่น กลุ่ม ๓ ภาคใต้ ๒๕๖๑
๑๙.๒๓ - ๑๙.๓๙
การพูดเชิงสร้างสรรค์ ภาษาไทยถิ่นใต้ อัตลักษณ์และความหลากหลายทางวัฒนธรรม ครั้งที่ ๒ - นางสาวนิศาชล พรหมช่วย - นายนฤสรณ์ ศรีวงศ์ - นางสาวอรอำภา แสงแก้ว - นายชนกันต์ นาคง
๑๙.๓๒ - ๒๐.๓๙
ศิลาจารึกตอน ศัพท์ อ่าน เขียน